Pravidla Použití MLMGateway.com

 1. Každý registrovaný uživatel webových stránek MLM Gateway (www.mlmgateway.com), dále jen „Uživatel“, souhlasí s těmito podmínkami použití.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel webových stránek MLM Gateway, dále jen „Provozovatel“, může kdykoliv dočasně nebo trvale uzavřít účet Uživatele v případě porušení těchto podmínek použití.
 3. Uživatel musí při registraci uvést pravdivé osobní údaje a existující emailovou adresu. Každý Uživatel si smí vytvořit pouze jeden účet na webových stránkách MLM Gateway.
 4. Prostřednictvím webových stránek MLM Gateway je zakázáno propagovat jakoukoliv nelegální činnost. Mezi tyto činnosti patří, ale není omezeno na, pyramidové hry, ponzi schémata a HYIP. Uživatel nesmí prostřednictvím webových stránek MLM Gateway nabízet účast, spolupráci nebo investici v jakékoliv firmě, programu, hře nebo schématu, jehož fungování je založeno pouze na rekrutování nových členů.
 5. Uživatel nesmí prostřednictvím zasílání žádostí o spolupráci ani prostřednictvím svého profilu na MLM Gateway nijak poškozovat dobré jméno Provozovatele nebo webových stránek MLM Gateway.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel není žádný způsobem zodpovědný za škodu nebo ztrátu na majetku, zdraví nebo pověsti způsobenou podnikáním a investováním Uživatelů. Provozovatel není žádným způsobem spojený s žádným z Uživatelů nebo s jejich činností. Je zodpovědnost každého Uživatele zvážit každou obchodní nabídku, kterou přijal prostřednictvím webových stránek MLM Gateway.
 7. Uživatel může být na webových stránkách MLM Gateway nebo v žádostech o spolupráci obdržených prostřednictvím emailové zprávy vystaven Uživatelskému obsahu, který může být nepřesný, nepravdivý, sporný nebo jinak nevhodný pro účely Uživatele. Provozovatel není za tento Uživatelský obsah nijak zodpovědný. Tento Uživatelský obsah může obsahovat odkazy na webové stránky, služby nebo nabídky třetích stran, které nejsou nijak spojeny s Provozovatelem nebo webovými stránkami MLM Gateway a Provozovatel za ně není zodpovědný.
 8. Provozovatel nikdy nepředá osobní údaje svých Uživatelů žádné třetí straně. Kontaktní údaje včetně emailové adresy nejsou zveřejněny v databázi MLM Gateway. Uživatel souhlasí se způsobem zpracování osobních údajů Provozovatelem uvedeným v Privacy Policy.
 9. Provozovatel umožňuje každému Uživateli odeslat žádost o spolupráci jinému Uživateli. Uživatel souhlasí s tím, že odesláním žádosti o spolupráci odesílá druhému Uživateli i své kontaktní údaje (vč. emailové adresy). Veškerá další komunikace mezi Uživateli probíhá mimo webové stránky MLM Gateway. Provozovatel negarantuje, že odeslaná žádost bude prostřednictvím elektronické pošty skutečně doručena do emailové schránky druhého Uživatele. Každý Uživatel má právo na přijatou žádost nereagovat a Provozovatel negarantuje, že bude na žádost druhým Uživatelem odpovězeno.
 10. Kontaktní údaje včetně emailových adres, které Uživatel získá prostřednictvím přijímání a zasílání žádostí o spolupráci na webových stránkách MLM Gateway, nesmí Uživatel nikdy prodat nebo předat žádné třetí straně.
 11. Provozovatel umožňuje Uživatelům si nad rámec základních služeb zdarma zakoupit dodatečné kredity pro posílání více žádostí o spolupráci, zadávání reklamních kampaní a pro jiné funkce. Uživatel souhlasí s tím, že každá objednávka kreditů je konečná a žádná refundace není možná.
 12. Všechny zakoupené kredity jsou platné 90 dní. Každý kredit lze využít na odeslání jedné žádosti o spolupráci jinému Uživateli MLM Gateway. Provozovatel prostřednictvím webových stránek MLM Gateway zprostředkuje odeslání žádosti formou emailové zprávy na emailovou adresu druhého Uživatele. Uživateli nevzniká právo na vrácení peněz za nakoupené kredity mimo jiné v žádném z těchto případů:
 13. - Uživatel kredity nevyčerpal a zůstali nevyužité na jeho účtu
  - Žádost odeslaná prostřednictvím zakoupeného kreditu nebyla doručena do emailové schránky druhého Uživatele z důvodu odmítnutí zprávy poštovním serverem příjemce, přesunutí zprávy do složky nevyžádané pošty nebo jakéhokoliv jiného důvody znemožňujícího doručení zprávy do emailové schránky příjemce
  - Příjemce žádosti na zaslanou žádost nereagoval a/nebo neodpověděl
  - Příjemce žádosti odmítl s Uživatelem navázat obchodní spolupráci nebo rozvinout komunikaci
  - Uživatel umožnil přístup do svého zabezpečeného účtu jiné osobě
  - Uživatel nebyl spokojen se službami webových stránek MLM Gateway a/nebo s výsledkem posílání žádostí o spolupráci
  - Uživateli byl dočasně nebo trvale uzavřen účet MLM Gateway z důvodu hrubého a/nebo opakovaného porušení podmínek použití MLM Gateway
 14. Uživateli zakoupením kreditů nevzniká právo na obdržení žádného určitého množství odpovědí na odeslané žádosti o spolupráci.
 15. Uživatelé si mohou zakoupit prémium členství, jehož výhody a vlastnosti jsou uvedeny na stránce Premium Membership. Uživatel může hrazení pravidelných poplatků kdykoliv zrušit přihlášením se do svého MLM Gateway účtu a zrušením pravidelných plateb. Když jsou pravidelné platby zrušeny, prémium členství trvá až do posledního dne měsíčního/ročního účtovacího cyklu. Uživatel souhlasí s tím, že každá objednávka Prémium členství je konečná a žádná refundace není možná.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Uživateli prémium členství v případě porušení těchto podmínek použití nebo v případě jakéhokoliv podezření na propagaci ponzi schémat, HYIP programů, podvodného chování nebo jakékoliv jiné nelegální aktivity.
 17. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel není žádný způsobem zodpovědný za ztrátu nebo škodu způsobenou vstupem Uživatele do obchodních příležitostí, firem nebo investičních programů jiných členů.
 18. Je-li Uživatelův účet na MLM Gateway uzavřen, ať už Provozovatelem nebo na žádost Uživatele, zůstávají osobní a kontaktní údaje včetně emailové adresy Uživatele uchovány v databázi po nezbytně dlouhou dobu pro potřeby statistické analýzy nebo auditu. Tyto údaje již ale nejsou přístupné jiným Uživatelům.
 19. Provozovatel MLM Gateway se snaží zajistit maximální bezpečnost osobních dat a účtů svých Uživatelů. Provozovatel nicméně nemůže garantovat, že k těmto datům nezíská přístup nějaká třetí strana. Uživatel musí nahlásit Provozovateli prostřednictvím kontaktního formuláře jakékoliv podezření na prolomení bezpečnostních opatření a úniku osobních dat, přihlašovacích údajů nebo emailových adres.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky použití. Uživatelé budou informováni o významných změnách těchto podmínek prostřednictvím registrované emailové adresy. Pokračováním v používání webových stránek MLM Gateway Uživatel vyjadřuje souhlas s revidovanými podmínkami použití. Pokud Uživatel nesouhlasí s aktuálními podmínkami použití je povinen svůj účet uzavřít a přestat využívat služby webových stránek MLM Gateway.
NEBO
Member Ad


Copyright © 2015-2021 Gateway Solutions s.r.o.
KontaktPrivacy PolicyPravidla PoužitíReference
Desktop / Tablet | Mobil